SERAN

تحقیق بررسی علل گسترش فساد اجتماعی

فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه‏شناختی – پرتال جامع علوم …

در این زمینه سعی شده است علل و عوامل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش فساد اداری، رابطه نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی با فساد اداری، پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری و سرانجام ارائه راه‏کارهای مناسب برای مقابله با این پدیده مورد بررسی و مداقه علمی واقع شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار روش اسنادی است که بر اساس مطالعه و …

شناسایی علل بومی بروز فساد اداری – دانش حسابرسی

اجتماعی، حقوقی، سازمانی و فردی بسترساز بروز و گسترش فساد هستند. با مروری بر دانش موجود. و بررسی نتایج پژوهش های تجربی عمده ترین علل بروز فساد اداری را می …

بررسي عوامل فردي و سازماني موثر بر فساد اداري در شعب … – …

پژوهش حاضر به منظور شناسايي علل و عوامل موثر در فساد اداري در شعب بانک سپه استان قم انجام گرفته است. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري …

عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران

در این پژوهش سعی شده علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش فساد اداری برای … «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری»، فصلنامه راهبرد، سال هجدم، ش 53. 7.

پیشگیری و مبارزه با فساد – مرکز پژوهش های مجلس

ذخیره دانايي كشور در موضوع فساد مورد بررسي قرار گیرد. بنابراين … های علمي در چهار بخش علل و عوامل شکل … ات اخالقي و ديني. ،. اثر بر متغیرها و ارزش. ها. ی اجتماعي. ،. اثر بر متغیرها و ارزش … تحقیق بیشتری نیاز دارند مشخص و به توسعه تئوری كمك.

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ : آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪارس ﻓﺴﺎد اداري در آن ﺎﻫ – دانشگاه تهران

از ﺻﻔﺤﻪ. 19. 34 ﺗﺎ. ﻓﺴﺎد اداري در. ﻣﺪارس. آﻣﻮزﺷﻲ. : ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. ﭘﻴﺪاﻳﺶ. ،. ﮔﺴﺘﺮش. و. ﻛ. ﺎﻫﺶ. آن … ﻓﺴﺎد در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ؛ دوﻣﺎً داﻣﻨﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي. ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻓـﺴﺎد اداري.

بررسی ابعاد حقوقی فساد اداری و ادارات موازی در افغانستان …

قلمرو موضوعی: این تحقیق بالای موضوع (بررسی ابعاد حقوقی فساد اداری و … علل عمده سقوط حكومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و شيوع و گسترش فساد اداري بوده است. … در نظر داشتن عوامل فراسازماني از قبيل عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي …

متن کامل (PDF) – مجله آموزش و سلامت جامعه

ﻓﺴﺎد در ﻃﻮل. ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﺷﻜﺎل. ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻮم ﺑﻪ … ﻓﺴﺎد. اداري ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ. ﺳﺎزد و از ﻃﺮﻳﻖ … ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺴﺎد، اﻧﻮاع آن و ﺑﺮرﺳﻲ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ، … ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺰه. دﻳﺪه. ﺷﻨﺎﺳﻲ و در … درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻋﻠﻞ و زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﺑﻪ.

بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن – مجله اقتصادی

ﮔﻔﺘﻪ .اﻧﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت. ﺳﺪه. ﻫﺎی. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ روش. ﻫﺎی. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد. ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ. ﺧﻮرد . ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ … ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را رو. ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮد … اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮه. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

بررسی و تحلیل عوامل موجد فساد اداری – سازمان تبلیغات اسلامی

۲ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ ویژگی های فرهنگی جامعه از جمله عناصر موثر در … هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل مرثر بر بروز فساد اداری و …

فساد اداري و تأثير آن بر توسعه

ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺴﺎد اداري را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺴﺎد اداري در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ و … ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اداري، اﻧﺘﺸﺎرات زﻣﺎن ﻧﻮ، ﺗﻬﺮان،. 1389.

بررسی علل و عوامل بروز فساد اداری در ایران و راهبردهای مقابله …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی علل و عوامل بروز فساد اداری در ایران و راهبردهای … فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی در سال …

مقاله بررسی عوامل موثر بر فساد مدیران در سازمان های دولتی

فساد اداری مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل … مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عوامل موثر بر فساد مدیران در سازمان های دولتی … برومند، زهرا (۱۳۸۲)، رفتار اخلاقی و مسئولیت اجتماعی مدیران، مدیریت، . … شلالوند، عبدالعلی (۱۳۷۷)، اختلاس و فساد اداری، آفت توسعه، مجلس .

ﺳﺎل ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و اﻗﺘﺼﺎدي – بانک سپه

اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ … اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ . ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟﯽ … ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ و ﻣـﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻔﺎﺳـﺪ ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ آﺛـﺎر آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و … داﺷﺘﻦ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣـﺮ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻓـﺴﺎد ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻗﺘـﺼﺎد آرﻣـﺎﻧﯽ را در ﺳـﺎل ﺟﻬـﺎد … ﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺑﺎ ﺑﯿ …

اصل مقاله 844.79 K

این مقاله در کنار بررسی تاثیرات متقابل این دو نوع از فساد، به تببین علل هر دو با … دو نوع از. فساد چه هستند و سوال دوم اينکه نقش. عوامل اجتماعي. در رواج و. گسترش.

فساد در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کوپمانس • الگوی دیاموند • الگوی تحقیق و توسعه …

عوامل فساد اقتصادی و تاثیرآن بر اقتصاد – روزنامه دنیای …

در این گزارش علل و عوامل فساد و نیز نقش این فساد در رشد اقتصادی و تبعات منفی آن بر اقتصاد بررسی می‌شود. … تامین اجتماعی هم زمینه و ابزار اصلی توسعه و هم هدف آن است. … در تحقیق و بررسی‌ای که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده، مشخص شد، اعتقاد به اینکه «دیگران هم این کار را می‌کنند» …

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه …

هدف: هدف مقاله حاضر تبیین اجتماعی فساد در سطح سازمان‌های اداری شهر یزد است. روش‌شناسی تحقیق: با به کارگیری روش پیمایش، رابطه تعهد سازمانی، توانمندی‌های …

فساد و عوامل بروز آن در کانون توجه رسانه‌های داخلی – ایرنا

روزنامه شرق در گفت و گو با حسین مرعشی به بررسی علل بروز فساد در جامعه … محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با …

یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی و فساد، دولت حجیم است …

حتی بعضی‌ها از فساد اجتماعی نیز صحبت می‌کنند. … به گسترش فساد است، برای بررسی گسترده بایستی تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و …

کتب ، گزارش‌ها و مقالات حوزه مبارزه با فساد – تالار گفت‌وگوی …

فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، عبدالرحمن …

علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن – فصلنامه …

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي … آﻣﻮزش و ﭘﺮورش/ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري)، ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي/ ﺑﺨﺸﯽ، ﺳﻄﺢ … ﺑﺮرﺳﯽ. و ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺴﺎد، ﻋﻠﻞ و رﯾﺸﻪ. ﻫﺎ و ﺑ. ﻪ. وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻋﻮارض آن ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ … داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﺮاي. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي. از. ﮔﺴﺘﺮش. ﺗﻘﻠﺐ. ﺷﻮد . ﺣﺎﻻك و ﭘﻮاﺳﻮن. (. Hallak & Poisson, 2007. ).

زمینه های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری (مطالعه درباره …

می. شود. بنابراین مطالعه. و. تحقیق. در. زمین. ة. فساد اقتصادی و اداری، شناسایی. زمینه. ها. و پیا. مدهای … گسترش. فقار. و. آثاار. و. پیامادهای. آن. و. نیاز. تغییر. فرهنگ. اقتصادی. شود. بیل). گ … خارجی را یکی از علل پیدایش فساد در جامعه. می. دان. د و … توجه به این مباحث نیاز به بررسی مسئله فساد اقتصادی و اداری با یک رویکرد. ا. جتما. عی.

بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابله با آن …

از این رو در این مقاله، ابعاد فساد اداری در مفهوم کلان خود بررسی و با توجه به … بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود بوده که در زمینه مهم‌ترین علل و … به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … امر را از طریق بسیج نیروهای مردمی با هدف توسعه جامعه انسانی انجام می‌دهند.

فساد اداری(مقاله) – فكرآفرينان فردا – blogfa

كليد واژه ها: سلامت اداري، فساد اداري، ساختارهاي دولتي، سازمان سالم، شفافيت … اداري کشورها بکار ميرود و از جمله مقولاتي است که رشد و توسعه کشورها را خصوصا کشورهاي … تا ضمن تشريح عوامل موثر بر ايجاد فساد در نظام اداري، به بررسي ساختارهاي ناكارآمد و … الف) عوامل سازماني ب) عوامل فرهنگي و اجتماعي ج)عوامل سياسي د) عوامل اقتصادي.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,