SERAN

جزوه پروتكل درمان سوء مصرف مواد (درمان وابستگي به مواد افيوني)

وابستگی به پروتکل درمان متادون با افیونی مواد – معاونت درمان

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون. ، ویرایش سوم. توسط. اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف. مواد، دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، معاونت درمان وزارت …

ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ داروهﺎي ﺁﮔﻮﻧﻴﺴ – معاونت امور درمان

دﻓﱰ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺪارس. ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎن. واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد. اﻓﻴﻮﻧﻲ. ﺑﺎ داروهﺎي. ﺁﮔﻮﻧﻴﺴﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ. : ادارة ﭘﻴﺸﮕﲑي و درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. ﺑﺎ ﳘﻜﺎري. : دﻓﱰ ﭘﻴﺸﮕﲑي و اﻣﻮر اﻋﺘﻴﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﲠﺰﻳﺴﱵ آﺸﻮر.

دستورالعمل های واحد درمان سوء مصرف مواد – دانشگاه علوم پزشکی …

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون … ثبت نام مراکز درمان سوء مصرف مواد متقاضی جهت شرکت در طرح پژوهشی اجرایی در درمان اختلال …

ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي آﮔﻮﻧﯿﺴ – دانشگاه علوم …

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯽ. ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﺳﻼﻣﺖ در اﻣﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻮده. اﺳﺖ.

وابستگی به مواد درمان – United Nations Office on Drugs and …

درمان وابستگی به مواد: نقش آن در پیشگیری و مراقبت از. HIV. و. AIDS. « … پذیری شماری از مردم در خصوص مصرف و سوءمصرف مواد تاثیر بگذارد یا سبب اف. زایش. آسیب. پذیری آن. ها گردد. … زدایی ساده یا دست کشیدن از مصرف مواد افیونی غالبا ناکافی است. به. فرآیند … Clinical Protocol for the … های اطالعاتی بسیار مهم، جزوه. ها. و کتابچه.

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون – دانشگاه …

واحد سوء مصرف مواد MMT : پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون. | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۹ |. برای مشاهده پروتکل جدید درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون …

ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد – معاونت درمان

دﻓﱰ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺪارس. ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎن. ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. (. درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد. اﻓﻴﻮﻧﻲ. ) ﺗﺪوﻳﻦ. : ادارة ﭘﻴﺸﮕﲑي و درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻌﻴﺎرهﺎي. ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻃﺒﻖ.

ﻫﺎي آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﻣﺪﯾ – دانشگاه علوم …

. ﻣﺮﮐﺰ … ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده … درﻣﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿ …

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با … – اجتماع درمان مدار …

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون، ویرایش سوم توسط اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، معاونت درمان وزارت …

پروتکل درمان ته کمک تنتور اپیوم

بیمارانی که سوءمصرف مواد مخدر غیر افیونی مانند سوء مصرف شیشه، …

دانلود

طراحی پروتكل و راهنمای درمان وابستگی به مواد افیونی در بارداری و نوزادان.

دانلود کتاب درآمدی بر درمان اعتیاد به روش سم زدایی – بهاره نام …

کتاب درآمدی بر درمان اعتیاد به روش سم زدایی اثر بهاره نام یار را از کتابراه دانلود کنید … بر درمان اعتیاد به روش سم زدایی نوشته بهاره نام یار، به بررسی پروتکل درمانی روش … سم‌زدایی به معنای اقدامات درمانی لازم برای رهایی از وابستگی فیزیولوژیک به مواد … ایران از جمله کشورهایی است که از چند قرن پیش با مشکل سوء مصرف مواد‌ مخدر و …

رایج ترین شیوه های درمان اعتیاد – اداره كل زندانهاواقدامات تأميني …

بطور خلاصه روشهای زیادی برای درمان معتادان به انواع مواد مخدر وجودداردودسته بندیهای … نکته : در حال حاضر طبق پروتکل وزارت بهداشت از قرص سابوکسان و بوپره … مداخلات و درمانهای داروئی سوء مصرف کنندگان کوکائین … یافته در درمان نگهدارنده وابستگی به مواد موثر است و ممکن است مصرف کوکائین را نیز کاهش دهد.

جایگاه داروی اپیتینک(شربت تریاک) در درمان وابستگی به …

در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﮑﺮ درﻣﺎن. ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ. ان اﻧﺘﺨﺎب اول در درﻣﺎن ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ. اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ. ﺟﺰ ﻣﺘﺎدون و ﺑﻮﭘﺮﻧﻮرﻓﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر.

چگونگی بازبینی و تغییر پروتکل درمان اعتیاد با متادون …

رییس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش … پروتکل MMT»، به همت مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد …

رويكردهايروانشناختي در درمان اعتياد – بیمارستان خاتم الانبیاء

366. رﻋﺪي، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ (. 1381. ).

ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻼ

ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ اواﻳﻞ دوران ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺑﺎز ﻣﻲ … ﻋﻠﻞ اﻋﺘﻴﺎد، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف، ﺳﻮء ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎده، … ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺸﻪ در اﻳﺮان، درﻣﺎن، ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﺧﻮدش … ﻫـﺎ و ﭘﺮوﺗﻜـﻞ. ﻫـﺎ،. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ واژه …

آشنایی با انواع درمان

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮءﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ … ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ … ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺩﻭﻥ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ.

پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با متادون

معرفي پرسنل. واحد نظارت برمراكز درمان سوء مصرف مواد. معرفي پرسنل · شرح وظايف · آيين نامه ها ودستورالعملها · پروتكل ها · اعلانات. واحد نظارت بر امور تغذيه ورژيم درماني.

پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست …

Word …

پاورپوینت پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي …

فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم).

پاورپوینت پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي …

واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست (كه منبعد در اين … مهارت های یادگیری, کتاب ، جزوه كتاب راهنماي بين المللي فناوري اطلاعات در آموزش …

۶۵۰۰ مرکز درمان آسیب های ام ام تی در کشور فعال است – …

سرپرست اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت از وجود شش … در وابستگی به مواد محرک در جمع خبرنگاران، درباره درمان اعتیاد از طریق … برافزایش کیفی مداخلات غیر دارویی شروع شد و پروتکل درمان در مناطقی که … به درمان اعتیاد بعد از اعتیاد به مواد افیونی، دومین ماده مصرفی معتادین، مواد محرک است.

درمان نگهدارنده با متادون – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

درمان سوء مصرف مواد همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده‌است. درمان نگهدارنده با … این بررسی‌های ابتدایی به استفاده از متادون برای بی‌دردی و کاهش علائم سندرم ترک هروئین منجر شد. متادون، به‌عنوان … صحبت‌های زیادی در مورد پروتکل و دوز مصرفیِ مناسب متادون شده‌است. عده‌ای از … Treatment of depression in patients with opiate dependence.

شرايط مراكز مجاز به درمان اعتياد با شربت ترياك تشريح شد …

كليه اين خدمات بايد با پروتكل درمان سوء مصرف مواد كه توسط وزارت … در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست، ‌بايد حداقل دوره‌هاي …

راهنمای درمان نگهدارنده با متادون – iketab

منطبق با آخرین پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون ؛ وزارت بهداشت … در ارتقای درمان اعتیاد به پزشکان درمانگر مراکز درمان سوء مصرف مواد کمک نماید.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,