SERAN

نحوه محاسبه و اعمال ضریب پیشنهادی جز برای هر فصل فهرست بها

نحوه محاسبه و اعمال ضریب پیشنهادی جز برای هر فصل فهرست بها

در این آموزش رایگان که برگرفته از دوره جامع امور پیمان ها می باشد، به نحوه محاسبه ضرایب جز برای هر فصل فهرست بهای به جهت اعمال در صورت وضعیت …

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت – کارگشا

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﯼ)، ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺼﻞ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎﻻﺳﺮﯼ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ، … ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﯾﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ. ﻭ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺿﺮﺍﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ … ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺼﻞ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻗﻼﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ، ﺿﺮﺍﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺟﺰﺀ ﻣﻼﮎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ :.

دستورالعمل ارائه پیشنهاد قیمت ، بخشنامه 76574

. ﺳﺘﻮن. ) 4( … ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺰء اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﻣـﻼک ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ .ﺑﻮد.

1387 8/ 19/ ﻣـﻮرخ 100 / 76574 ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 2( )5- ﺑﻨـﺪ ذﯾـﻞ در ﺗﺒﺼـﺮه

… ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ. اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﻧﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ردﯾ … ﻧﺤﻮه اراﯾﻪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ. ﻓﺼــﻞ. ﻫــﺎي ﻓﻬﺮﺳــﺖ. ﺑﻬــﺎ. ﭘﯿﻮﺳــﺖ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎره. 76574 … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﺰء، ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻫ. ﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر.

ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ – Vepub

. آﺷﻨﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. دﻓﺘﺮﭼﻪ. ﻫﺎي. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎ. و. ﻧﺤﻮه. اﺳﺘﻔﺎده. از … ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ اﺟﺮاي ﮐﺎر، در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑ. اﻋﻤﺎل. ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ. ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ. ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ. ﮐﻪ. ﺑﺮاي … ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﭘـﺮوژه ﺑـﻮده و از … ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﺰء ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ.

ضرایب فهرست بها – omransoft

در کل، نحوه محاسبه قیمت‌های هر آیتم در فهرست بها، بر مبنای تهیه و اجرای آن با کمترین … ضریب پیشنهادی جزء مربوط به هر یک از فصل ها است و از تقسیم مبلغ … برای در نظر گرفتن این هزینه‌ها، اعمال ضریب بالاسری پیشنهاد شده است.

ضریب فصلی – BIM مشاورین تخصصی OCPM

3 – برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل ها، تمامی ضرایب …

نحوه محاسبه ضریب تعدیل به همراه پاسخ به سوال تعدیل در …

بنابراین شما به عنوان یک مترور باید با نحوه محاسبه ضریب تعدیل و نحوه اعمال آن در … این شاخص بسته به پیمان اگر با مناقصه (برگزاری جلسه ارائه پیشنهاد قیمت از … هر سه صورت وضعیت این سه ماه، از یک ضریب تعدیل برای این فصل از فهرست بها … چه زمانی از ضریب پیشنهادی جزء یا کل در محاسبات صورت وضعیت پیمانکار باید …

انواع ضرایب قابل اعمال به صورت وضعیت پیمانکاران – همیار …

یکی از ارکان معمول صورت وضعیت ها، ضرایب قابل اعمال به صورت وضعیت هاست. … ضریب پیمان اعم از نوع ضریب پیشنهادی کلی و یا ضریب جز برای هر فصل; ضریب بالاسری ناشی از هزینه های بالاسری; ضریب … در این ویدیو آموزشی رایگان به آموزش انواع ضرایب قابل اعمال به صورت … محاسبه ضرایب رگرسیون ساده.

بخشنامه ها – موسسه حقوقی و داوری مهر و میزان

اکنون آیا با توجه به افزایش 25 % مقدار اولیه فصل قالب بندي، نحوه تعلق ضریب به … آنها الزامی است ، چنانچه ضریب پیشنهادي جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و … بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد براي فصل مربوطه با چه ضریبی محاسبه می گردد. … نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فصل هاي فهرست بها” به …

ﺳﺮﺟﻤﻊ ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻨﺎﻣﻪ ﺸ ﺑﺨ – سازمان مدیریت …

ﮔﺮدد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻬﺎ، ﺟﺰء اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ. ﮔﺮدد … ﺑﻬﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﯾﮑﺎر، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﯾﮑﺎر ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺎﺧﺺ … ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻘﻒ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺟﺮا ﮐﺴﺮ ﺷﻮد، اﯾﻨﮏ ﻧﺤـﻮه ﭘﺮداﺧـﺖ ﻓﻀـﺎي … اﻋﻤـﺎل. ﺿـﺮاﯾﺐ ﺑﺎﻻﺳـﺮي و ﻣﻨﻄﻘـﻪ. اي و … ﻣﻨـﺪرج در ﻓﻬﺮﺳـﺖ. ﺑﻬـﺎ و ﺿـﺮﯾﺐ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ … و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻮده و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ …

آنچه که کارشناس دفتر فنی متخصص می‌داند (قسمت دوم) – فنون …

کارشناس دفتر فنی مهندس باید به فهرست بها مسلط باشد چراکه یکی از مهم ترین موضوعات در شاخه … در قسمت انواع دستورالعمل‌ها دیدیم که فهرست‌بها جزء بخشنامه‌های گروه اول یا … مقدمه فصول و فصل‌ها (شامل آیتم‌های هر فصل) و چندین پیوست تشکیل شده است. … در سال 96 دستورالعمل فهرست‌بهاها در خصوص نحوه اعمال ضریب بالاسری به پروژه‌ها …

(« ﺑﻪ روش آﺣﺎد ﺑﻬﺎﺋﻲ ) ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﻤﺎن »

ﭘﻴﻤﺎن و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎﻻﺳﺮي ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ، ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻠﻮس … ﻛﺴﺮ ﻛﺎري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﻼم ردﻳﻔﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻤـﻊ ﻛـﻞ ﻛـﺴﺮ … آﺣﺎد ﺑﻬﺎء ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﭘـﺲ از ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه … ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم رﺷـﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻬـﺎء واﺣـﺪ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺗ …

نرم افزار تدبیر – صفحه نمایش جزییات محصول

امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیف های فهرست بها و دریافت گزارشات … محاسبه تغییر مقادیر در هر صورت وضعیت نسبت به برآورد … امکان تهیه گزارش مازاد 25 درصد و قابلیت تشخیص برای اعمال ضرایب جزء و ضریب پیمان به مبالغ فصل ها … محاسبه درصد اضافه و یا تخفیف پروژه و تهیه کلیه جداول پیشنهاد قیمت طبق …

صورت وضعیت و تبدیل آن به درآمد – مشاوران

نکته: هر فصل از فهرست بها مربوط به یک عملیات اجرایی‌ است که ممکن است در طول پروژه … قیمت های آیتم های موجود در فهرست های بها، بر اساس شهر مرکز کشور یعنی تهران محاسبه و اعمال‌ شده اند. … تقسیم شود، ضریبی تحت عنوان ضریب پیشنهادی جز یا ضریب فصل به دست می آید. … نحوه اعمال ضرایب در صورت وضعیت:.

خرداد ۱۳۹۶ – مديريت پيمان

دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران … از این رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود. … ضریب پیشنهادی جزء مربوط به هر یک از فصل ها است و از تقسیم مبلغ پیشنهادی هر فصل به … های مربوطه جایگذاری شده و برای هر فصل یا رشته از فهرست بها ضریب تعدیل محاسبه می‌شود.

تعیین تکلیف اعمال ضریب پیشنهادی کل یا جزء به مصالح …

مرتبط با مصالح پایکار ( پیوست یک فهرست بها ) و ماده ۱۳ و ۳۷ شرایط عمومی … که اعمال ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه را جهت محاسبه و پرداخت مصالح پایکار در …

ﻣﺘﺮه

. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل. 1388. ﺑﺎ ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ. ي. ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از آن … ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده و در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص. وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ … ﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ. (. ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء. ) ﺗﺎ ﭘﺎي ﮐﺎر و ﺑﺎراﻧﺪازي. و. اﺗﻼف. ﻣﺼﺎﻟﺢ ، ﺗﻬ … ﻫﺎي ﺳﺘﺎره دار ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ردﯾﻒ ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎ … ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ.

اﺑﻨﯿﻪ – ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ رﯾـﺰي اراﯾـﻪ رﯾﺰي ﯾﺎ ﺷـﻦ ﺑﻬﺎي اﺑﻨﯿﻪ ﻓ

در ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺑﻬﺎي اﺑﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ردﯾﻔﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻗﻠﻮه. رﯾﺰي ﯾﺎ ﺷـﻦ. رﯾـﺰي اراﯾـﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ و … ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺗﻮاﻓـﻖ ﮔـﺮدد ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ. ﺑﻬـﺎي ردﯾـﻒ. 060803. ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ردﯾﻒ … ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ، ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﻨـﯽ و … ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﯿﻠﮕﺮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻬﯿـﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻻزم ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺮاﺳـﺎس ردﯾـﻒ. 100203. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ …

ضریب بالاسری اقلام ستاره دار ، دستمزدی و بدون مصالح …

در رشته های یازده گانه پیمانکاری، محاسبه ضریب بالاسری، متفاوت است. … در واقع ضرایب پیمان مثل ضریب بالاسری، مکمل بهاء واحد های مندرج در هر یک از آیتم های … ضریب فصل با ضریب پیشنهادی جزء از دیگر ضرایبی است که در پیمان مورد … نحوه ارائه قیمت ازسوی پیمانکار، به تفکیک فصل های فهرست بهاء وارد شود.

نحوه ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصلهای فهرست بها

برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل ها ، تمامی ضرایب منظور شده …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,