SERAN

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد – فکر بنیان

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد از 35 گویه و 2 خرده مقیاس نگرش مثبت به اعتیاد (16 سوال) و نگرش منفی به …

نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و پیامدهای آن – مجله علوم …

ﺟﻬــﺖ ﺳــﻨﺠﺶ ﻧﮕــﺮش ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻋﺘﯿــﺎد در. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻻور و ﻫﻤﮑﺎران (. 20. ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 54. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت.

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد – مقاله ، پاورپوینت ، تحقیق

هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به اعتیاد. تعداد سوال: ۳۵. شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد. روایی و پایایی: دارد. منبع: دارد. روایی و پایایی:

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد – ایران سنجه

معرفی پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد : سازنده پرسشنامه برای تعیین اعتبار صوری ایتمهای مقیاس و نیز بررسی قوت و ضعف آیتمها، از نظر دانشجویان کارشناسی …

متن کامل (PDF) – دانشگاه شاهد

ﺎب و ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﻘ. ﻖﻴ. (. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ … و ﻧﮕﺮش. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘ. ﻲ. وﺟﻮد داﺷﺖ . ﺑﺎ اﻓـﺰا. ﻳ. ﺶ ﺗﺤﺼـ. ﻴ. ﻼت. واﻟﺪ … زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﺘﻴـﺎد، ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺗﻮﺳـﻂ. واﻟﺪ.

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد – بانک پرسشنامه، مبانی …

دسته: پرسشنامه. براساس یافته‌های این پژوهش، یكی از دلایل اساسی مشكل اعتیاد خطر هنجار شدن مصرف مواد مخدر و نگرش مثبت به مواد مخدر و آثار آن است. همچنین گرایش به …

متن کامل (PDF)

ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن اﺳـﺖ. (. ﺑﻴـﺖ … و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻮزه ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻋﺘﻴﺎد در ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺳـﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ و. ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎ.

اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش معتادان در مورد …

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 28. ﮔﺰاره. اي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون. 3. ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش. ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. دارو. ﻫﺎي ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در …

اثربخشی شناخت‌ درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به …

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ . هداد. ﻫﺎ. ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ. ﻧﺮم. اﻓﺰار. آﻣﺎري … ﺷﻨﺎﺧﺖ. درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪ ر. را ﺑﻪ.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش …

ابزار جمع آوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته و یک پرسشنامه 10 عاملی نگرش نسبت به اعتیاد بود. روایی و پایایی پرسشنامه نگرش سنج به ترتیب …

2-ساخت و اعتباريابي پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر… – مرکز …

ساخت و اعتباريابي پرسشنامة نگرش سنج مواد مخدر براي دانش آموزان سال سوم راهنمايي و … به اين منظور مؤلفه هاي عمده نگرش نسبت به مواد مخدر شامل اثرات فيزيولوژيکي، … تلاش عمدة پژوهشگران و نظريه پردازان حوزة سوءمصرف مواد و اعتياد در راستاي تهيه و …

مقیاس نگرش به مصرف مواد – مادسیج

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دربردارنده مقیاس لیکرتی سنجش نگرش نسبت به سیگار است که در مجموع از ۳۲ گویه (با ضریب … مقیاس آمادگی به اعتیاد.

بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر تغییر نگرش …

یکی از روشهایی که در زمینه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، بسیار مورد توجه قرار گرفته، … جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش سنج نسبت به مواد مخدر استفاده شد.

ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ آن ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘـﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 44. ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ. 18. ﮔﻮﯾﻪ آن ﺑﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﮕـﺮش داﻧﺸـﺠﻮ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد. آور از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، …

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺞ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد. ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ . 20. ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي. در ﭘﯿﺶ آز. ﻣﻮن. ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ. (. ﯾﻌﻨﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ. ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻨﺪ. ) را در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و از ﺑﻘﯿﻪ …

اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش …

پرسشنامه نگرش‌سنج نسبت به اعتیاد: برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مواد …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد – فــــــرافایل

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد، در قالب فایل Word و در 3 صفحه، شامل 35 گویه، به همراه راهنمای نمره گذاری و منبع. پرسشنامه ای که در پیش رو دارید دارای 35 سوال …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد – ارشد سرا

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد برای بررسی نگرش نسبت به اعتیاد از این پرسشنامه استفاده می شود و دارای ۳۵ گویه می باشد .این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (۱) …

03 sohrabi.indd – International Journal of Behavioral Sciences

ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳــﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ. ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. … ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺘــﺎﺩﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻓﺮﺩ. ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺍﺭﺩ. … ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﺳﻨﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ.

الگوی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس ابعاد کیفیت …

89 به‌ شیوه پیاپی نمونه‌گیری به‌عمل آمد و هر یک از آنها به ‌‌فرم کوتاه پرسشنامه …

مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سطح اعتیاد پذیری و …

ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه ده مهارت زندگی ویژه دانش آموزان دبیرستانی، پرسشنامه استعداد به اعتیاد و پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر. در این پژوهش از آزمون …

ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﮔﺮوﻫﯽ از اراﻣﻨﻪ ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد اﻋﺘﯿﺎد و – تازه های …

ﻧﺸﯿﻨﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺮوﺋﯿﻦ و … از اراﻣﻨﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و روش … اﻋﺘﯿـﺎد و ﻧﮕـﺮش وی را ﺑـﻪ آن ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽ. ﮐـﺮد . در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی،. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ.

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد (نظری،1380) – دانلود …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد (نظری،۱۳۸۰). سازنده ابزار: نظری،1380. تعداد گویه/سوال: 35. مولفه/زیر مقیاس: 2 مولفه: نگرش مثبت و نگرش منفی.

سامانه اطلاعات پژوهشی ایران – سامانه اطلاعات نشریات پزشکی …

ابزار جمع آوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته و یک پرسشنامه 10 عاملی نگرش نسبت به اعتیاد بود. روایی و پایایی پرسشنامه نگرش سنج به ترتیب …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

روایی و پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد, سوالات پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد, شیوه نمره گذاری پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد, مصرف مواد مخد.

پیش بینی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بر اساس عوامل …

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس. ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد. [. ﺷﺎﻣﻞ. 50. ﺳﻮال ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ. ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎی آن. ) 1 : ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. ؛. ) 2. ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات.

ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻬﺎر روش آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ – مجله …

ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ … ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ در اﻳــﺮان ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه و داراي. 7 … ﻣﻌﺘﺎد. ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎع. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد. ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد. ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,