SERAN

ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ … ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی … ﻗــﺪﺭﺕ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭی.

مقاله نقش فرهنگ بر توسعه اقتصادی – سیویلیکا

دراین مقاله با تببین توسعه فرهنگی،اثرآن بر توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است.اگرچه ایده اثرگذاری و تعیین کننده بودن عامل فرهنگ و متغیرهای آن برتو…

دانلود پاورپوینت توسعه(اقتصاد,اجتماعی,فرهنگی) – دانلود مقاله

… اقتصاد وجود ندارد واین به خاطر وجود عوامل متعدد، موثر در توسعه اقتصادی است …

بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان …

عوامل و شاخصهای فرهنگی بسیاری در جهت اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارند … در این مقاله، براساس اطلاعات مربوط به حسابهای منطقهای 31 استان کشور ایران، …

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ اﻗﺘ – دانشگاه پیام نور

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ در اﯾـﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ. ارزش … ﯾﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺘﻤـﺎع را ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ.

ﮔﺬاري ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي – فصلنامه اقتصاد …

ﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ/. ﻓ. ﮔﺴﺘﺮه اﺛﺮﮔﺬاري ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ … 181. ﻳ. ﻮﺳﻔ. ﻲ. ﻧـﮋاد. 1382(. ) در ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗ. ﻮﺳﻌﻪ و د. ﻦﻳ. (اﻟﺰاﻣـﺎت و ﺿـﺮورت. ﻫـﺎ). ».

پاورپوینت بررسی تاثیر پتانسیلهای اقتصادی منطقه و شهر …

تاثیر پتانسیلهای اقتصادی , منطقه و شهر بر توسعه شهري ,پاورپوینت بررسی … توسعه اقتصادي؛ ,عوامل توسعه اجتماعي ,عوامل توسعه انساني ,عوامل توسعه ي فرهنگي …

بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی …

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﺻـﺪد ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و … ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻟﻤﭙﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﻻﺟﯿـﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ … اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐـﻪ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ … ﻫﺎي ورزﺷـﯽ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و … ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ …

کارکرد اجتماعی و فرهنگی مذهب در توسعه اقتصادی مالزی

چکیده: در این مقاله تلاش شده تا به اهمیت مذهب در یک کشور اسلامی در جهت پیگیری اهداف … اصل مقاله. کارکرد اجتماعی و فرهنگی مذهب در توسعه اقتصادی مالزی … نظرپور، محمد نقی (1389)، “گستره اثر گذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه …

نقش فرهنگ در توسعه کارآفرینی – جامعه شناسان جوان

تحلیلی، مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار … مختلفی جهت فراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه می‌باشد. … در میان این سرمایه ها، سرمایه اجتماعی و فرهنگی در توسعه فراگیر هر جامعه نقش …

فرهنگ زیربنای اقتصاد است

گفت وگو با «عطیه هنردوست»، دبیر اجرایی فصل نامه ی زن در توسعه و سیاست. سال 1393، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گذاری شد. اقتصاد و …

سرمایه اجتماعی ، زیر بنای توسعه اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی

اهمیّت سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی در یک جامعه ، تا حدّی است که می توان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته به طور آشکاری مشاهده کرد .

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ – برنامه ریزی …

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد … ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ … ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان

اجتماعی … اصل مقاله. افغانستان از کشورهایی است که در سالهای اخیر از کمکهای بین‌المللی بهره‌برده‌است. … که جنبۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انساندوستی داشته‌باشد، میتوانند به‌صورت … رشد اقتصادی بنگلادش، اثری مثبت داشته‌است؛ با آنهم برای اثرگذاری بیشتر، …

سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه …

شرح و بیان مسأله پژوهشی. امروزه صنعت گردشگری در دنیا، … اهمیت این صنعت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده است …

بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری

ی شهری است. … همه¬ی عرصه¬های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهرهای جهان را در بر گرفته است؛ … اصل مقاله. مقدمه. هر عصری تکیه بر مفاهیمی دارد که تصور عموم مردم را به خود جلب …

خلاصه ای از کتاب – انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی …

توسعه، توسعة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران ،‌ تهران، انتشارات فردوس، … ی عمومی و نظارت بر اجرای انها و همچنین بر توسعه کالبدهای فرهنگی و تمرکز زدایی از انها …

نابرابری اقتصادی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از نابرابری اقتصادی گاهی اوقات به نام نابرابری درآمد، نابرابری ثروت، یا شکاف ثروت … دیگرانی که مشارکت کردند در توسعه آمارهای دقیق توزیع درآمد در اوایل قرن ۲۰ جان … فرهنگی، تنوع ترجیحات در یک جامعه ممکن است به نابرابری اقتصادی کمک کند. … یک مقاله سال ۲۰۰۸ از جانب اندرسن و فتنر، ارتباطی قوی میان نابرابری اقتصادی در …

توسعه پایدار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین … توسط سازمان ملل برای بررسی میزان پیشرفت شهرها در توسعه پایدار استفاده می‌شود. … توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد … و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …

روش شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح های …

ارزیابی های اقتصادی اکتفا شده و در قسمت تحلیل مقاله به روش شناسی پیشنهادی در … اثرات خارجی و منفی بر توسعه ملی و منطقه ای توجیه اجرایی ندارد دو راه حل می توان. در پیــش … در پروژه جامع به دلیل سطح باالی اثرگذاری در جامعه باید همه متغیر ها مورد.

پاورپوینت تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای جهان سوم و …

پاورپوینت تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای جهان سوم و انتقال علم و تکنولوژی … اسکلیر: عملکردهای فراملی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی – ایدئولوژیک …

کارآفرینی اجتماعی، عوامل موثر و نقش آن در توسعه اقتصادی …

کارآفرینی اجتماعی، عوامل موثر و نقش آن در توسعه اقتصادی. )تاکید بر استان … اجتماعی. و. فرهنگی. جامعه. شود . مقاله حاضر. با. هدف. بررسی. وضعیت. کارآفرینی. اجتماعی واثرات آن بر روی … ی اجتماعی اثرگذار هستند؛ ازاین رو می. توان از رویکرد نهادی …

اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی – تحقیقات اقتصادی – دانشگاه …

چه رابطه ای بین فرهنگ و … برای پی بردن به رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادی ، رابطه فرهنگ و اقتصاد و سپس روابط خاص فرهنگ و توسعه و عوامل فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادی را بررسی و به این …

نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب کار در ایران – مجله …

ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر. 2 … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿ … ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ … ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ.

توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها (مطالعه موردی: …

ﻫـﺎ اﺳـﺖ. از . اﻳﻦ رو، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧـﺸﮕﺎه ﭘﻴـﺎم … ﺗﻮﺳﻌﻪ، در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ … ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﭘﺎﭘﺰن ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ.