SERAN

نگاهی به تاریخچه و برخی از پژوهشهای انجام گرفته‏ در زمینه …

در این مقاله با نگاهی به وضعیت مواد اعتیادآور در ایران و جهان به روش مطالعه مروری و اسنادی … این بررسیها نشان داده‏اند که اعتیاد به مواد مخدر در ایران گرچه سیر فزاینده‏ای …

دانلود مقاله تاريخچه اعتياد در ايران

درباره مواد مخدر، روان گردان و … و اعتیاد و زیان های جسمی و روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی و دیگر زیان های آن تحقیقات وسیع و متعددی در نقاط مختلف جهان که …

مقاله بررسی اجمالی تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان – سیویلیکا

تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای، بررسی اجمالی در رابطه با تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان انجام گرفته است.

متن کامل (PDF)

تاراخ دراافت مقاله. 0: /0/. 8811. تاراخ پذارش مقاله. 0: /0/. 8811. مقدمه. گسترش دامنه اعتياد در ميان جوانان در جامعه ايران به ويژه در ستالهای اخيتر يكتي از. جدی … در اين خصوص آمار. 10. ساله مربوط … های مذكور نمايانگر وسعت، جواني و روند كاهش سن در جمعيتت درمعترض خطتر. اعتياد و … درصد آنها در اولين اولويت مصرف كراك مصرف نموده اند. 1. 1/.

اﻳﺮان در اﻋﺘﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻫﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻜ

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻮع ﺷﻨﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﻴﺎد و ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد … اي ﺷﺪه ﻛﻪ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر و در ﺳﻄﺢ وﺳـﻴﻊ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ از. ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺎﻻت … ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻲ و ﺷﻬﺮي درﺑﺎره ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، درﺟﻪ ﺧﻠﻮص آن. ﻫﺎ، … اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ … اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲ. : اﻳﺮان ﺳﻼم. ) •. ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.

موضوع پژوهش (2)جوان و اعتیاد

از این رو امروزه درباره اعتیاد، در حوزه های مختلف جامعه شناسی، روان شناسی و. … هر دانش آموز اقلاً یک بار برای خوشی و ارضای حس کنجکاوی، از انواع مواد مخدّر مصرف می کند. … (17) بررسی های انجام گرفته در استان ها و شهرهای ایران نشان می دهد که شصت درصد از … برای علاقه مندان به تحقیق و مقاله نویسی، دو موضوع پژوهش در نظر گرفته شده است که …

بررسی سه دهه مقالات پژوهشی کشور در زمینه اعتیاد – مجله حکیم

ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ای و. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺑ. ﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮔﻞ. واژﮔﺎن. : اﻧﺘﺸﺎرات، ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، اﻋﺘﯿﺎد، روﻧﺪ، اﯾﺮان.

مطالعه تاريخچه مواد مخدر و ارزیابی تأثیر پایبندی به …

91. تمنایی‌فر، …

دریافت مقاله

ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه. اﺳﺖ … اﻋﺘﯿﺎد،. زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد،. ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوري زﻧﺎن . ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 15. /. 10 … ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ورود ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑـﻪ اﯾـﺮان وارد ﺷـﺪ وﻗـﻮع ﺟﻨـﮓ و … ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﺮﯾﺎك ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺠﺎز ﻟﻐﻮ و دوره اي ﺑﻪ. ﻣﺪت. 6.

ﭼﮑﯿﺪه : واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي

اﻣﺮوزه درﻫﯿﭻ ﺟﺎي ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اي را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﻮن از اﻧﻮاع آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ … اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از داده ﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷ. ﺪه اﺳﺖ. 2 … اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮك داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ. اﻋﺘﯿﺎد. وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد. اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺸﺎن داده. ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﮔﻞ ﻣﺮداب در ﺳﺎل. 1381.

اعتیاد در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اعتیاد در ایران موضوعی است که سال‌ها مورد توجه حکومت ایران و کارشناسان بوده‌است. طبق آمار رسمی … محتویات. ۱ تاریخچه. ۱.۱ صفویان; ۱.۲ قاجاریان; ۱.۳ دودمان پهلوی; ۱.۴ جمهوری اسلامی. ۲ مواد مصرفی; ۳ آمار … مصرف مواد مخدر در ایران از دوره صفویان و با رواج یافتن کشت خشخاش گسترش یافت. تا زمان پادشاهی شاه … فضاهای نام. مقاله · بحث …

بررسی دیدگاه کارشناسان ترک اعتیاد و معتادان خودمعرف …

3. ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ،. داﻧﺸﺠﻮي. دوره. دﮐﺘﺮاي اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي،. ﮔﺮوه. اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟ. ﻮژي. و. آﻣﺎر … اي. 200. ﻧﻔﺮه از ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﮐـﻪ از. 12. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد در ﺧﺮم. آﺑﺎد اﻧﺘﺨﺎب … ﯽ. ﺆﻣ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش. ﻫﺎي. ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ. وﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي اﯾﺸﺎن در ﺧﺼ …

ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺨﺪر در اﻳﺮان – فصلنامه رفاه …

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑـﺎ … ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺳﻮءِﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي راﻳﺎﻧﻪ. اي، ﻣﺪل ﺳﻪ. ﺳﻄﺤﻲ. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ … ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ، روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻳﻚ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري. ﻣﻲ. داﻧﺪ ﻛﻪ در آن … ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ. ﺳﻮءِ. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص. ،. ِ ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ. ( …

مقالات مرتبط با اﻋﺘﻴﺎد – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز

از 137 تا 170) … و مقررات | · راهنما · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه های ما.

ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ آن ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. : 25. /. 12. /. 94. ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ … ﺧﺼﻮص. در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. “. آﻣـﺎر. ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ. 2 … ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺤﺴﻮب. ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﻋﺘﯿﺎد. ﭘﺪﯾﺪه. اي. ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ. وﺟﻮد آورﻧﺪه. ﻣﺘﻌﺪد. ي … substance use and family based risk and protective factors, PHD theses. ﻣﻘﺎﻻت.

تاریخچه اعتیاد – ویستا لایف

تاریخچه اعتیاد بسیار طولانی است و در این مقاله سعی شده تا به شکلی جامع پرداخته … در ايران. سوءمصرف مواد از سابقه اي طولاني برخوردار است. گياهاني که افيون و …

برساخت اجتماعی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در شهرستان رودبار …

. 2903. ( نشان. داده. اند که در نظر ایرانیان اعتیاد بعد از بیکاری و گرانی، مهم … گرایی بر این فرض استوار است که فرایند تعریف و تاریخ طبیعی یک مسئل.

تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان – ویستا

مساله مواد و مصرف آن تاریخچه ای طولانی دارد. مواد اعم از مواد مخدر و محرک مکرراً به عنوان شفابخش، مسکن، شادی آور و نیز مقدس مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله می توان …

روزنامه کیهان (1387/01/27): تاریخچه موادمخدر در ایران … – …

در اولین بخش از گزیده های این کتاب، سرهنگ ستاد «علی غنجی» نویسنده این مقاله، به طور مستند تاریخچه ای اجمالی از مواد مخدر در کشورمان را به نگارش …

رویه‌های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 … – تاریخ …

آرشیو مجله · اطلاعیه‌ها · درباره مجله · تماس با مجله. menu … زیرا، با تصویب آن در مجلس دورۀ جدیدی در پرداختن به امر مواد مخدر و اعتیاد در ایران آغاز می شود. … منابع و مآخذ مقاله … تحقیق در زمینه ی تریاک و موادمخدر در ایران، تهران: نشریه مجمع هماهنگی افکار، …

در مطالعه تاريخچه استعمال افيون مي‎بينيم كه بشر آنرا از …

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻋﺘﻴﺎد. •. ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﳐﺪر و ﻋﻮارض ﺁ ﺎ. •. ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﳏﻴﻂ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی،ﺗﺎرﻳ. ﺨﭽﻪ ﻣﺪاﺧﻼت در … ﺗﺮﻳﺎك در اﻳﺮان را ﺑﺮﺧﻲ رﻩ ﺁورد و ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻳﺎ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺑﻪ اﻳ ﺮان ﻣ ﻲ. داﻧﻨ ﺪ و دﺳ ﺘﻪ.

مقدمه و تعریف موضوع – وزارت تعاون

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان کنونی است. … می شود، سپس اقدامات و برنامه های پیشگیری، درمان وکاهش آسیب اعتیاد توضیح داده می شود. … اگر بتوان با اقدامات و برنامه‎هایی از گرایش مردم و به خصوص جوانان به مصرف مواد … جایگزین هم می‎شود ، انواع مختلف رواندرمانی ، گروههای خودیاری همچون معتادان گمنام .

پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی …

بر این اساس، مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی، عواقب و پیامدهای اعتیاد زنان را با استفاده … )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( … در این خصوص گفته میشود زنان معتاد در مقایسه با مردان معتاد عملکرد ضعیفتری در … هدف از این مطالعه بررسی ارتباط احتمالی بین انواع سواستفاده از کودکان، سلامت …

تحقیق مقاله رایگان تاریخچه اعتیاد در ایران – آنی پیپر

تحقیق مقاله رایگان تاریخچه اعتیاد در ایران انسان از چه زمانی مواد مخدر را شناخته است … سابقه مصرف مواد مخدر برای اولین بار در زمینه استفاده های طبی و به عنوان دارو و … درباره مواد مخدر و اعتیاد و عوارض آن و درمان پیشگیری از آن در کشورمان منتشر شده است …

مصرف ۴۲ درصد از تریاک جهان در ایران | جامعه | DW | 14.02.2015

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار رسمی، اعتیاد همچنین عامل ۵۰ درصد از … بر اساس آمار نیز شیشه پس از تریاک دومین ماده مخدر پر مصرف در ایران است. … خلاء قانونی و کمبود اطلاعات درباره روانگردان‌ها این رشد را تسریع کرده است. (24.10.2014). تاریخ 14.02.2015; نویسنده MI; موضوع‌های مرتبط اعتیاد; کلیدواژه‌ها مواد مخدر …